ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66451477, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door haar georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de website van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND  (www.kampingkitschclub.nl/algemene-voorwaarden) en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

 

 1. 1 Definities

 

Afnemer:                                          een Bezoeker die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die bedrijfsmatig een Overeenkomst sluit met
KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND tot aanschaf van een of meerdere Toegangsbewijzen ten behoeve van het bijwonen van een Evenement alsmede degene die zich in bedrijfsmatig opzicht in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND een overeenkomst heeft gesloten.

 

Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op Overeenkomst tussen de Bezoeker en KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND van toepassing zijn.

 

KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, statutair gevestigd in Veghel, gevestigd en zaakdoende in (5469 DT) Erp aan de Bussele 17, die zich bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren en produceren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

Bezoeker:                                        iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND een overeenkomst heeft gesloten.

Evenement:                                     Een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op de Evenementenlocatie.

Evenementenlocatie:                      locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND te organiseren en/of te faciliteren Evenement, met inbegrip van het eventuele Kampeerterrein.

Huisregels:                                      de huisregels van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan Evenementen van
KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.

Kampeerterrein:                              de specifieke door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND aangewezen camping of kampeergelegenheid.

Kampeerreglement:                         het eventuele reglement/de huisregels van de eigenaar van het Kampeerterrein welke van toepassing is/zijn op het verblijf van de Bezoeker op het Kampeerterrein.

Overeenkomst:                                iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen en/of hieruit voortvloeit in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Privacy statement:                          het privacy statement waarin het privacy beleid van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is verwoord, raadpleegbaar op de Website en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.

Social Media:                                   de aan de Website en overige (promotionele) uitingen van of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND specifiek gelieerde social media kanalen die op naam van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geregistreerd zijn.

Toegangsbewijs:                             een bewijs, door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs:                                de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten.

(Voor)verkoopadres:                       een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft.

Website:                                           de Website van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND (www. kampingkitschclub.nl) en eventuele specifieke daaraan gelieerde Website(s) van Evenementen die op naam of ten behoeve van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geregistreerd zijn. 

 1. 2 Toepasselijkheid

 

  1. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.
  2. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.   
  3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND uitdrukkelijk van de hand.
  4. De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.
  5. Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketservice van toepassing zijn.
  6. Op verblijf op een door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND aangewezen Kampeerterrein kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels, eventuele (algemene) voorwaarden en/of huisregels van de betrokken camping van toepassing zijn.
 1. 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

 

  1. Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of derden gedane mededelingen.
  2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht bij KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of een door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard.
 1. 4 Toegang en Toegangsbewijs

 

  1. De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.
  2. Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.
  3. Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.
  4. Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND verstrekt document of een door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.
  5. Alleen aanschaf via KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of van een door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakeld (Voor)verkoopadres.
  6. Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.
  7. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.
  8. Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen.
  9. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
  10. De artikelen 4.1 tot en met 4.9 hiervoor zijn onverkort van toepassing op Afnemers.  
 1. 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

 

  1. Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Het is eveneens verboden het eventuele door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.9 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.
  2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.
  3. Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op te leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.
  4. Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per Toegangsbewijs en € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.
  5. De artikelen 5.1 tot en met 5.4 hiervoor zijn onverkort van toepassing op Afnemers. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan met Afnemers niettemin schriftelijk andersluidende afspraken overeenkomen.
 1. 6 Aansprakelijkheid

 

  1. Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.
  2. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.
  3. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
  4. Indien en voor zover KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en/of tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.
  5. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, zal KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: tweehonderd en vijftig euro).
  6. Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de kluisjes of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door de verhuurder van de kluisjes in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij de verhuurder van de kluisjes kan afhalen.
  7. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide muziek ten gehore kan worden gebracht. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.
 1. 7 Annulering of verplaatsing Evenement 
  1. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs restitueren, uitgezonderd de service- en administratiekosten.
  2. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.   
  3. Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND via info@kampingkitschclub.nl.
  4. Indien een Evenement door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of aan een door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.
 2. 8 Huisregels KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND

 

  1. Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.   
  2. Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zijn de Huisregels van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.       
  3. Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement.
  4. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:
   1. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
   2. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
   3. stelt noch KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND noch partijen die met toestemming van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
   4. doet jegens KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht recht op de persona voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
   5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
   6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND; de Bezoeker zal op eerste verzoek van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.
  5. Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.
  6. Op de Evenementenlocatie is het in beginsel slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en Evenemententerrein. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.
  7. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:
   1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op   het Evenement en de Evenementenlocatie;
   2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
   3. een detectiepoort te passeren; en/of
   4. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.
  8. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND alsmede haar samenwerkingspartners, waaronder de Evenementenlocatie en beveiligingspersoneel, hebben het in artikel 8.7 (a) en (b) genoemde recht de Bezoeker van het Evenement te (doen) fouilleren en eventueel meegebrachte (hand/rug/draag) tassen te (doen) doorzoeken. De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins. 
  9. Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
  10. Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen (waaronder spuitbussen en CS gas), etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken of stoffen en/of overdracht aan de politie. In beslag genomen zaken of stoffen worden niet geretourneerd en kunnen worden vernietigd.
  11. Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om het Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Het is de Bezoeker evenmin toegestaan het imago van
   KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt als gevolg van onder andere de handelingen als hiervoor omschreven, waaronder maar niet uitsluitend schade aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie en/of het imago van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden. 
  12. De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.
  13. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden stellen aan de toegang tot een Evenement en het verblijf op de Evenementenlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), ordepersoneel, de brandweer, politie en andere hulpdiensten.
  14. Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheid) voorschriften te houden en/of anderszins door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gegeven ge- of verboden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van het Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten of enige compensatie anderszins.
  15. Medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo'n verzoek en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven aan de betrokken pers(o)n(en). Bezoeker zal aan zo'n verzoek vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND opgelegd zal krijgen.
  16. Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel 8 houdt, is de Bezoeker aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) en € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND beslist of zij in een voorkomend geval aanspraak maakt op de in dit artikel bedoelde boete.
  17. Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden gebruikt. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal tijdens en na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.
 1. 9 Overmacht

 

KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

 1. 10 Privacy en persoonsgegevens
  1. Door het sluiten van een Overeenkomst met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kunnen (persoons) gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons) gegevens worden door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND verwerkt.
  2. Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons) gegevens is het Privacy statement van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND van toepassing dat te raadplegen is op de Website. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons) gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  3. Bij het sluiten van de Overeenkomst met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons) gegevens overeenkomstig het Privacy statement van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.
  4. Indien gedurende een Evenement en/of tijdens het verblijf van de Bezoeker op de Evenementenlocatie beeld- en /of geluidsopnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND deze in geval van (dreigende) calamiteiten, overtredingen en/of misdrijven aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.
 2. 11 Klachten

 

11.1     KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@kampingkitschclub.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND te worden gemeld.   

 1. 12 Geschillen

 

  1. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
  3. Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

 

 

Aldus opgemaakt in Erp, 19-3-2018